• 20-lat-genetzka
  • spermvital
  • ai24-belka
  • VikingGenetics Hoof health banner Konrad
  • VikingGenetics banner Konrad blue
  • immun
Drukuj

O dopłacie do jałówek słów kilka

W dniu dziejszym weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, które przewiduje możliwość uzyskania częściowej refundacji kosztów zakupu jałówek mlecznych do stada.

Pełny tekst dokumentu: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniajace rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

W myśl tego rozporządzenia pomoc producentowi mleka będzie realizowana w formie częściowej refundacji  kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana będzie nie więcej niż do 30 zakupionych jałówek.
Dokument przewiduje następujące kwoty pomocy:
a)    1000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy
b)    1500 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy
c)    2000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż  18 miesięcy
d)    3000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż  24 miesięcy


Producent mleka otrzyma pomoc jeżeli:
a)  posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r. w siedzibie stada krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego mające powyżej 24   miesiąca według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada
b) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka
c) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej 1 jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich i dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie urodzonej w stadzie objętym oceną wartości hodowlanej
d) zobowiąże się do utrzymania jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc nie krócej niż do 31 lipca 2020 r.

Pomoc jest udzielana na wniosek producenta mleka złożony do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego oddziału terenowego Agencji. Jak tylko Agencja opublikuje wzór wniosku o przyznanie pomocy, poinformujemy o tym na naszej stronie.

Termin składania wniosków o przyznanie nadzwyczajnej pomocy przewidziano do 31 lipca 2017 r., zaś wypłata środków musi nastąpić najpóźniej 30 września 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy będzie zawierał co najmniej:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
3) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą o Agencji”, producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc, o ile został nadany;
4) numer siedziby stada producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”;
5) liczbę krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, utrzymywanych w siedzibie stada, o której mowa w § 21d ust. 1 pkt 1, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy;
6) wskazanie ilości mleka sprzedanej w 2016 r. podmiotom skupującym mleko przez producenta mleka;
7) liczbę zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których producent mleka ubiega się o udzielenie pomocy, ze wskazaniem przedziałów wiekowych, do których należą zakupione zwierzęta;
8) numer rachunku bankowego producenta mleka ubiegającego się o udzielenie pomocy, na który zostaną wypłacone środki z tytułu udzielenia pomocy.

Do wniosku o udzielenie pomocy będzie wymagane dołączenie:
1) świadectwa potwierdzające pochodzenie zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których producent mleka ubiega się o pomoc;
2) kopii faktur lub faktur VAT RR potwierdzające, że w 2016 r. producent mleka sprzedał podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka, albo oświadczenie podmiotu skupującego mleko potwierdzające tę ilość;
3) kopii faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę i numery identyfikacyjne jałówek hodowlanych ras mlecznych zakupionych we właściwym okresie,
4) oświadczenia producenta mleka, w którym zobowiąże się do utrzymywania jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.;
5) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo lub kopie tych dokumentów – w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą
6) dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu – w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest następcą prawnym innym niż spadkobierca;
7) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, lub kopie tych umów
8) zgodę współposiadaczy w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.

spis-aktualnosci

pasek-informacyjny-920x110

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Dane Teleadresowe

PH KONRAD

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 wew. 27
fax. (86) 216 93 92

e-mail: genetyka@phkonrad.pl

Mapka Dojazdu

mapa