• 20-lat-genetzka
  • spermvital
  • ai24-belka
  • VikingGenetics Hoof health banner Konrad
  • VikingGenetics banner Konrad blue
  • immun
Drukuj

Dopłata do jałówki nawet do 3000 zł do sztuki !


W myśl tego rozporządzenia pomoc producentowi mleka będzie realizowana w formie częściowej refundacji  kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana będzie nie więcej niż do 30 zakupionych jałówek.
Kwota pomocy będzie wynosiła:
a)    1000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy
b)    1500 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy
c)    2000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż  18 miesięcy
d)    3000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż  24 miesięcy


Producent mleka może otrzymać pomoc jeżeli:
a)  posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r. w siedzibie stada krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego mające powyżej 24   miesiąca według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada
b) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka
c) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej 1 jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich i dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie urodzonej w stadzie objętym oceną wartości hodowlanej
d) zobowiąże się do utrzymania jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc nie krócej niż do 31 lipca 2020 r.

Pomoc jest udzielana na wniosek producenta mleka złożony do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego oddziału terenowego Agencji.

Termin składania wniosków o przyznanie nadzwyczajnej pomocy przewidziano do 31 lipca 2017 r., zaś wypłata środków musi nastąpić najpóźniej 30 września 2017 r.

Pełny tekst dokumentu: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW zmieniajacego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

* Teskt przygotowano na podstawie dokumentu zawierającego treść projektu rozporządzenia zaktualizowany na dzień 27 czerwca 2017r. Wypłata pomocy jest uwarunkowana wejściem w życie przepisów zawartych w Roporządzeniu Rady Ministrów zmieniajacym rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

spis-aktualnosci

pasek-informacyjny-920x110

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Dane Teleadresowe

PH KONRAD

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 wew. 27
fax. (86) 216 93 92

e-mail: genetyka@phkonrad.pl

Mapka Dojazdu

mapa